بسته ویژه جزوات و نمونه سوالات آزمون نهضت سوادآموزی1400

دانلود سوالات و جزوات  نمونه استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی کاملترین پکیج 1400

نمای کلی فایل ها

نمونه ای از جزوات

نمایش و اجراي تمرین هاي عملی
(
Demonstration )
ایـن روش در واقـع نـوعی تمـرین مهـارت عملـی اسـت کـه بـه وسـیله شـخص مربـی نشـان داده مـی شـود ، مربـی
بایـد قبـل از اجـراي نمـایش تجهیـزات لازم را تـدارك دیـده باشـد و بـه عنـوان یـک مربـی آمـاده ، مهـارت هـاي لازم
عمـل را مـرور و اجـرا نمایـد مان. ) نـد نمـایش احیـاء قلبـی
ـوي ( ریـ غالبـاً پـس از اینکـه فراگیـران دانـش و تئـوري
هـاي لازم را آموختنـد ، خواهنـد توانسـت بـراي یـادگیري مهـارت هـاي عمـل آمـاده شـوند . پـس بایـد ابتـدا دانـش
منتقل شود تا مربی بتواند مهارت هاي عملی را به فراگیران یاد دهد.
مزایاي این روش
یادگیري آس. 1ان و عینی و مصور
.2لمس واقعیت توسط فراگیر و درك حقیقی
. 3امکان ارزشیابی و بررسی مهارت هاي عملی فراگیران
. 4امکان تکرار و تمرین توسط فراگیران
. 5ایجاد فرصت براي فراگیران به منظور شرکت در یادگیري
معایب این روش
. 1وقت گیر است
.2عدم درك صحیح فراگیران و برداشت غلط
احتما. 3ل یادگیري اشتباه در صورت اجراي غیر اصولی و صحیح توسط مربی
. 4اگر تعداد فراگیران زیاد باشند احتمال رویت دقیق نمایش براي همه مهیا نمی شوند
. 5فراگیر ارتباط بین نمایش و اهداف یادگیري را درك نکند
نحوه ارتقاي این روش
. 1آمادگی کامل قبلی در مربی
.2وجود تجهیزات کافی و لازم
. 3وجود فضاي کافی براي تمرین عملی و به حداقل رساندن شلوغی و سر و صدا
. 4امکان مشاهده آسان براي همه فراگیران
. 5ارایه توضیح علمی همزمان با نمایش عملی توسط مربی
. 6تفکیک مراحل تمرین عملی و شرح آن
. 7امکان مشاهده نمایش از زوایاي مختلف
. 8ارایه کامل نمایش یکبار با توضیح و یکبار بدون وقفه و بدون توضیح
DownloadTest.ir
. 9اجراي آهسته نمایش به منظور آموزش مهارت هاي عملی پیچیده
. 10اجازه اجراي نمایش توسط هر یک از فراگیران براي مربی و راهنمایی توسط مربی
. 11وقت کـافی بـراي تمـرین بدهیـد . همیشـه مـدت زمـان بیشـتري بـراي روش نمـایش عملـی و تمـرین در نظـر
.بگیرید
. 12وقتی همه فراگیران تمرین کردند ، خلاصه اي از مراحل را مجدداً بیان و مرور کنید.
: مثال
ارایه کمک هاي اولیه و اجراي CPRتوسط مربی در کلاس
-الف انتقال دانش و اطلاعات
ب
توصیف مهارت هاي عملی
ج
اجرا و نمایش توسط مربی
د
تمرین و اجرا توسط فراگیران
به خاطرداشته باشید :
تمرین کردن تنها شرط یادگیري نیست ، اما تمرین کامل و درست ، دانش را کامل تر می کند.
سلسله مراتب آموزش مهارت هاي عملی عبارتند از : (توصیف ، نمایش و تمرین )

گروه آموزشی سیستم همکاری در فروش اسکول فایلز اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آمادگی داوطلبان جهت آزمون آموزش و پرورش  نموده است، کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

سوالات آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط گروه فناوری اطلاعات اسکول فایلز برای وبسایت اسکول فایلز فایل تهیه و تنظیم گردیده است. دانشجویان، محققین و بازدیدکنندگان محترم وبسایت می توانند این مجموعه را بعنوان بهترین پکیج در اختیار داشته باشند، تمامی سوالات آموزشیاران نهضت سوادآموزی با دقت و بصورت کاملا حرفه ای توسط تیم ما تهیه و تنظیم گردیده است.  بعد از پرداخت و خرید از وبسایت می توانید از آن پرینت بگیرید و یا از طریق کامپیوتر و موبایل آن را مطالعه نمایید.

آنچه در بسته آموزشیاران نهضت سوادآموزی خواهید دید


 • سوالات استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی ( سوالات تخصصی + پاسخنامه )
  • ۱۸۵سوال استخدامی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
  • ۲۰۰ سوال استخدامی روان شناسی پرورشی
  • ۲۳۷ سوال استخدامی روان شناسی رشد
  • ۲۰۰ سوال استخدامی روش ها و فنون تدریس
  • ۲۰۰ سوال استخدامی اندازه گیری ، سنجش و ارزش یابی آموزشی

  جزوات استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی ( کاملترین جزوات در کشور )
  • جزوه اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
  • جزوه روان شناسی پرورشی
  • جزوه روان شناسی رشد
  • جزوه روش ها و فنون تدریس
  • جزوه اندازه گیری ، سنجش و ارزش یابی آموزشی

  اصل سوالات استخدامی پرتکرار آموزشیاران نهضت سوادآموزی ( ییکی از مهمترین بخش های این مجموعه )
  • ۲۲ سوال پرتکرار اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
  • ۱۰ سوال پرتکرار روان شناسی پرورشی
  • ۱۶ سوال پرتکرار روان شناسی رشد
  • ۱۰ سوال پرتکرار روش ها و فنون تدریس
  • ۱۰ سوال پرتکرار اندازه گیری ، سنجش و ارزش یابی آموزشی

  سوالات استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی ( سوالات عمومی + پاسخنامه تستی )
   1.  748 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی
   • 975 سوال استخدامی معارف اسلامی
   • 1461 سوال استخدامی ریاضیات و آمار
   • 540 سوال استخدامی هوش و استعداد
   • 1515 سوال استخدامی مهارت های هفت گانه کامپیوتر ICDL
   • 710 سوال استخدامی زبان انگلیسی
   • 500 سوال استخدامی اطلاعات عمومی
   • 1797 سوال عقیدتی سیاسی
   • 955 سوال عمومی از تمامی دروس بالا بصورت مجزا

   بخش عمومی جزوات آموزشیاران نهضت سواد آموزی + پاسخنامه

    1. جزوه استخدامی زبان و ادبیات فارسی ( 136 صفحه )
    2. جزوه استخدامی احکام و معارف اسلامی( 230 صفحه )
    3. جزوه استخدامی مهارت های هفت گانه ICDL ) ۱۵۵ صفحه )
    4. جزوه استخدامی آمار و ریاضیات ( 185 صفحه )
    5. جزوه استخدامی زبان انگلیسی (گرامر،واژگان،درک مطلب و …) ( 141 صفحه )
    6. جزوه استخدامی هوش و استعداد تحصیلی ( 9 صفحه )

   بخش دفترچه سوالات استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشــور مختص ۵ دوره گذشته + پاسخنامه کامل

   1. دفترچه آزمون استخدامی فراگیر خرداد ۹۴ + پاسخ تشریحی

   2. دفترچه آزمون استخدامی فراگیر اسفند ۹۴ + پاسخ تشریحی

   3. دفترچه آزمون استخدامی فراگیر آبان ۹۵ + پاسخ تشریحی

   4. دفترچه آزمون استخدامی فراگیر شهریور ۹۶ + پاسخ تشریحی

   5. دفترچه آزمون استخدامی فراگیر تیر ۹۷ + پاسخ تشریحی


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *